Strona główna » Rabin prześladowany przez Rosjan za poparcie  powstania styczniowego

Rabin prześladowany przez Rosjan za poparcie  powstania styczniowego

przez DignityNews.eu

Dow Ber Meisels to niezwykle ciekawa postać. Znany jest przede wszystkim jako wpływowy rabin. Nie stronił jednak od biznesu i polityki. Wspierał polskie powstania narodowowyzwoleńcze. Rosjanie zamknęli go za to w więzieniu. 

Przyszły rabin przyszedł na świat w 1798 r. Pierwsze nauki rabinistyczne pobierał u swojego ojca. W wieku 22 lat postanowił wraz z żoną wyjechać do Krakowa. Dawna stolica Polski znajdowała się wtedy w rękach Austriaków. W 1795 r. Rosja, Prusy i Austria ostatecznie wspólnymi siłami zlikwidowali państwo polskie.

Poparcie dla ciemiężonych narodów

W Krakowie Meisels zajął się m.in. działalnością bankową i handlową. W tym czasie, w 1830 r., na ziemiach polskich zagarniętych przez Rosję wybuchło polskie powstanie listopadowe. Dzięki zgromadzonym pieniądzom pomagał powstańcom, finansując dla nich zakup broni.Na tym jednak nie zakończyło się jego wsparcie udzielane Polakom.

Pełniąc od 1832 r. funkcję naczelnego rabina krakowskiego, opowiedział się również za antyaustriackim powstaniem krakowskim (1846) oraz Wiosną Ludów (1848). Namawiał Żydów, by nie pozostawali bierni wobec tych spraw. Jednocześnie chciał zwiększyć swój wpływ na bieg wydarzeń, dlatego został radnym miejskim w Krakowie oraz członkiem parlamentu austriackiego.

Polacy i Żydzi przeciw Rosji

W 1856 r. obowiązki przywódcy duchowego wezwały go do Warszawy, gdzie został nadrabinem. Obecna stolica Polski była wówczas jednym z największych skupisk Żydów w Europie. Znajdowała się w Królestwie Polskim będącym pod władzą Imperium Rosyjskiego.  Na tym terenie Dow Ber Meisels nawoływał w synagogach do pojednania polsko-żydowskiego i zwracania się przeciwko Rosji.

Czynnie uczestniczył w manifestacjach patriotycznych w latach 60. XIX w. w Warszawie. Za okazaną z Polakami i Kościołem katolickim solidarność Rosjanie wtrącili go do więzienia wraz z innymi rabinami. Gdy w styczniu 1863 r. Polacy po raz kolejny chwycili za broń przeciwko rosyjskiemu zaborcy, władze carskie zmusiły go do opuszczenia Królestwa Polskiego. Wrócił po kilku latach, lecz jego działalność poddano ścisłej kontroli.

Dow Ber Meisels zmarł 15 lutego 1870 r. Jego pogrzeb, który odbył się w Warszawie, zgromadził wiele osób: chrześcijan i wyznawców judaizmu. Stał się wielką manifestacją wspólnej polsko-żydowskiej walki z carską Rosją.

 

Może cię rówież zaintersować