Strona główna » Wzrosła liczba firm w obszarach przygranicznych na terenie Polski

Wzrosła liczba firm w obszarach przygranicznych na terenie Polski

przez Dignity News
Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 806,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z rokiem 2020 liczba podmiotów w analizowanej strefie zwiększyła się o 24,5 tys., to jest o 3,1% – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak podaje GUS w komunikacie, zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2021 roku należała do sektora prywatnego (95,7%). W porównaniu z 2020 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w tym sektorze zwiększyła się o 23,2 tys. tj. do 771,3 tys., czyli o 3,1%. Natomiast do sektora publicznego należało 26,5 tys. podmiotów, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim.

Według informacji GUS „Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2021 r.” spośród ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej działających na obszarach przygranicznych Polski prawie połowa zlokalizowana była w strefie przygranicznej trzech województw: śląskiego (19,0 proc.), dolnośląskiego (17,3 proc.) i zachodniopomorskiego (13,5 proc.).

W strefie przygranicznej Polski na 1000 ludności przypadało w 2021 roku 111,1 podmiotów, czyli poniżej średniej krajowej, która wyniosła 126,7.

Najwięcej podmiotów na 1000 ludności w 2021 r. odnotowano w strefie przy granicy z Niemcami – 140,7, następnie przy granicy z Czechami – 114,6. Najmniejsza liczba podmiotów na 1000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą – 85,9, następnie w strefie przy granicy z Litwą – 89,8.

Jeśli chodzi o branże, to wśród podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON i prowadzących działalność na terenie strefy przygranicznej Polski dominują  podmioty gospodarki narodowej należące do sekcji 2: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 20,6 proc., budownictwo – 15,7 proc., przetwórstwo przemysłowe – 8,3 proc. oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,9 proc.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować