Strona główna » Weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny

Weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny

przez Dignity News
W sobotę weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie budżetu na obronność – do co najmniej 3 proc. PKB w 2023 r. – oraz zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw i zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy

Zgodnie z ustawą rząd, uwzględniając potrzeby obronne, co cztery lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w NATO ma wprowadzać program rozwoju Sił Zbrojnych.

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie nie mniej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB  w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Ustawa wprowadza podział na czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie, reguluje także m.in. kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

Na mocy ustawy tworzy się Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień — w wojskowe centra rekrutacji.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować