Strona główna » Raport „Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych”

Raport „Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych”

przez Dignity News
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie oraz Centrum Gospodarki Światowej (CGŚ) UKSW pod kierownictwem prof. dra hab. Konrada Raczkowskiego, dyrektora CGŚ UKSW, przygotowała raport „Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych”.

W Polsce największy wpływ na sytuację będzie odgrywała niepewność i realność inflacji wynikająca w pierwszym rzędzie ze wzrostów cen nośników energii, oraz wojna Rosji w Ukrainie – czytamy w raporcie.

Autorzy publikacji przygotowali także rekomendacje dla branży handlowej.

W ich ocenie polski handel wchodzi w nowy model wzrostu gospodarczego, gdzie wykorzystanie nadwyżki siły roboczej jako czynnika produkcji będzie coraz bardziej utrudnione i obarczone większym kosztem.

W raporcie czytamy, że sektor handlowy w Polsce jest trzecim pod względem wielkości sektorem polskiej gospodarki. W roku 2020 wytworzono w nim ok. 17,4 proc. wartości dodanej brutto, przy czym wielkości około sektorowe handlu przekraczają znacznie 20 proc. PKB.

Wojna Rosji z Ukrainą i wzrost kosztów produkcji rolnej doprowadziły do globalnego kryzysu żywności, gdzie 38 państw znajduje się na krawędzi głodu – czytamy w publikacji, w której zwraca się uwagę, że „jednocześnie wprowadzona kontrola rządowa nad eksportem żywności w kilkudziesięciu państwach pogłębi kryzys żywnościowy, stając się katalizatorem inflacji, ubożenia społeczeństwa i próby stworzenia nowego układu sił w gospodarce globalnej”.

Wpływ na polski handle będzie miała także „wojna gospodarcza Chin z wieloma państwami świata i dążenie do przejęcia kontroli nad całym handlem oceanicznym”, co pogłębi niedobór chińskiego eksportu i może wynieść 140 mld USD.

Wreszcie w raporcie wyrażane są obawy, co do skuteczności podstawowego instrumentu polityki pieniężnej, jakim są stopy procentowe. Dynamika inflacji będzie pozostawała pod silną presją wydatków pomocowych i socjalnych rządu, które bez korekty w dół, będą pozbawiały NBP i Radę Polityki Pieniężnej skutecznej możliwości działania – czytamy w publikacji.

Adrian Andrzejewski zlec

Może cię rówież zaintersować