Strona główna » Polscy naukowcy odkryli rolę białka SRF w interakcjach społecznych

Polscy naukowcy odkryli rolę białka SRF w interakcjach społecznych

przez Dignity News
Polscy naukowcy z centrum doskonałości BRAINCITY znajdującym się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk wykazali długofalowy związek pomiędzy wczesnymi zaburzeniami ekspresji genów, a deficytami w interakcjach społecznych.

Dr Matylda Roszkowska i mgr Anna Krysiak wraz z zespołem badaczy pracujących pod kierunkiem prof. Katarzyny Kality w Laboratorium Neurobiologii w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY pokazali nowy związek pomiędzy zaburzeniami w procesie odczytywania informacji zawartych w genach we wczesnym dzieciństwie, a późniejszymi deficytami w zachowaniu społecznym w życiu dorosłym – informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Jak wyjaśnia dr Matylda Roszkowska, choroby neurorozwojowe należą do złożonej grupy deficytów charakteryzujących się zaburzeniami poznawczymi i społecznymi. Należą do nich m.in. upośledzenie umysłowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, czy schizofrenia. Wśród przyczyn ich występowania leżą m.in. nieprawidłowości w regulacji ekspresji genów pojawiające się w trakcie rozwoju układu nerwowego.

Zaburzenia w transkrypcji, czyli funkcji genów, a co za tym idzie w syntezie białek mogą powodować zmiany w liczbie, strukturze i działaniu połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi – synaps, a przez co wypływać na jedną z najważniejszych właściwości mózgu – plastyczność – dodaje dr Roszkowska.

Naukowcy z BRAINCITY w badaniach użyli genetycznie zmodyfikowanych zwierząt pozbawionych jednego z kluczowych białek regulujących aktywność genów w mózgu, czyli czynnika transkrypcyjnego – białka SRF (Serum Response Factor), by zbadać związek pomiędzy zmianami w ekspresji genów na wczesnych etapach rozwoju neuronalnego, a późniejszymi zaburzeniami w zachowaniu u osobników dorosłych.

Przeprowadzone na gryzoniach badania dowiodły, że obniżenie poziomu białka SRF upośledza zachowania socjalne u samców i samic. Zwierzęta m.in. przejawiały objawy fobii społecznej i unikały interakcji z innymi osobnikami w klatce.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować