Strona główna » „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” – raport Ośrodka Przetwarzania Informacji

„Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” – raport Ośrodka Przetwarzania Informacji

przez DignityNews.eu

Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022, Polska pozostaje w grupie „wschodzących innowatorów”, osiągając poziom 60,5 proc. średniej Unii Europejskiej. Z kolei w ostatniej edycji Globalnego Indeksu Innowacyjności Polska zajęła 38. miejsce – z pośród 132 gospodarek na świecie. Konieczne są intensywne działania kreujące rozwój innowacyjności, ponieważ to właśnie ona jest jednym z głównych czynników, który decyduje o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego państw – wynika z raportu przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI – PIB)), który dotyczy rozwoju innowacyjności w Polsce.

W publikacji „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” wskazano główne bariery i rekomendacje narzędzi wspierających rozwój innowacji w Polsce. Stanowi ona pierwszy, wstępny etap prac zmierzających do uszczegółowienia konkretnych działań rozwijających innowacyjność.

Bez wątpienia bariery finansowe są jednym z głównych czynników ograniczających rozwój innowacyjności. Polegają one na braku funduszy na pokrycie kosztownej działalności innowacyjnej, co stanowi wyzwanie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacyjność ograniczają także czynniki związane z nadmierną biurokracją i niedostosowaniem rozwiązań prawnych do specyfiki prowadzenia działalności – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. 

Kolejne bariery dotyczą wyzwań współpracy między instytucjami, zwłaszcza między firmami a instytucjami naukowymi. W opinii interesariuszy polegały one między innymi na nieefektywnej wymianie informacji, wynikającej z różnic struktur instytucjonalnych oraz braku zachęt dla naukowców do prowadzenia projektów wdrożeniowych – dodaje dyrektor OPI.

Czwartą barierę stanowiła dostępność danych i narzędzi informatycznych. Pozostałe trzy bariery dotyczyły rozproszenia wiedzy i informacji na temat możliwych form wsparcia, edukacji wspierającej innowacyjność, a także postaw społeczno-kulturowych, takich jak brak zaufania i strach przed podjęciem ryzyka.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować