Strona główna » Główny Urząd Statystyczny: Rośnie aktywność zawodowa ludzi starszych

Główny Urząd Statystyczny: Rośnie aktywność zawodowa ludzi starszych

przez Dignity News

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 r.” Wynika z niego, że poprawiły się wskaźniki zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej Polaków w wieku 50+. Zmniejszyła się natomiast liczba bezrobotnych i biernych zawodowo starszych osób.

Według raportu, na koniec 2020 r. w Polsce mieszkało 14,4 mln ludzi w wieku 50 lat i więcej. To 37,6 proc. całego społeczeństwa (o 0,2 proc. więcej niż rok wcześniej). Natomiast liczba aktywnych zawodowo ludzi w tym wieku wzrosła w 2020 r. o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Według GUS w październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia w Polsce wynosiło 5705,23 zł.

W poszczególnych regionach udział osób w wieku 50+ w lokalnych społecznościach podlega silnym wahaniom. Najwyższym udziałem osób starszych charakteryzowały się gminy położone w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Wśród 10 polskich gmin o najwyższym udziale osób starszych wśród mieszkańców – 9 (wszystkie wiejskie) jest położnych na Podlasiu.

Na drugim biegunie są gminy z najbardziej rozwiniętych regionów Polski – przede wszystkim znajdujące się w otoczeniu największych miast (tzw. gminy obwarzankowe). Szczególnie dużo, bo 6 wśród 10 „najmłodszych gmin”, leży wokół Poznania.

GUS w swoim raporcie zauważa, że według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności  w 2020 r. wśród ogółu osób powyżej 50. roku życia osoby aktywne zawodowo (pracujący i bezrobotni) stanowiły 33,7 proc. Udział ten określany jest mianem współczynnika aktywności zawodowej. W poprzednim roku (2019 r.) był on niższy o 0,3 proc.

Według GUS w 2020 r. największy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia występował w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę. To 47,6 proc. ogółu pracujących w tej sekcji.

Znaczący udział pracujących powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie pracujących odnotowano również w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (44,4 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (42,5 proc.) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (40,3 proc.). Najmniej pracujących 50+ jest w sekcji informacja i komunikacja, gdzie w wieku 50 lat i więcej był niespełna co 10. pracujący.

Z raportu wynika, że poza rynkiem pracy w 2020 r. pozostawało 9164 tys. osób w wieku 50 lat i więcej. W stosunku do 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3,0 tys. Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej należały: przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować