Strona główna » Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasowy rating Polski na poziomie A-/F1

Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasowy rating Polski na poziomie A-/F1

przez Dignity News
Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasowy rating Polski na poziomie A-/F1. Rating został utrzymany został zarówno dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej jak i długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym – oceniła agencja.

W komunikacie prasowym Fitch wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w Unii Europejskiej, a także poprawiający się bilans handlu zagranicznego oraz nieco niższy poziom długu publicznego w porównaniu z krajami o zbliżonym ratingu. Fitch zwraca też uwagę m.in. na niższy poziom dochodów państwa (w stosunku do innych krajów z oceną A), a także wyższą zmienność inflacji.

Według zrewidowanych prognoz Fitch wzrost produktu krajowego brutto (PKB) Polski wyniesie 0,4 procent w 2023 roku, następnie przyspieszy do poziomu 2,4 procent w 2024 roku. Perspektywa średniookresowa jest korzystna: Fitch przewiduje wzrost PKB na poziomie 3,2 proc. w 2025 i kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów Unii europejskiej. W ocenie agencji, w nadchodzących latach można spodziewać się przyspieszenia dynamiki inwestycji, napędzanej współpracą z krajami ościennymi i funduszami UE.

Jako główną trudność, Fitch wskazuje niekorzystne zmiany demograficzne, jednak będą one nieco zrównoważone przez rosnącą wydajność i wzrost kapitału. Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego brakiem skutecznych kroków zmniejszających deficyt budżetowy.

Dalsze czynniki ryzyka to istotne obniżenie wzrostu gospodarczego w średnim okresie i utrzymujące się pogorszenie bilansu handlu zagranicznego, na przykład z powodu pogorszenia konkurencyjności lub utrwalonego wysokiego poziomu inflacji.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować