Strona główna » תערוכה חדשה תוקם במוזיאון אושוויץ

תערוכה חדשה תוקם במוזיאון אושוויץ

Dignity News
מוזיאון אושוויץ בחר את הקבלן לתערוכת הקבע "פולנים במחנה הריכוז אושוויץ. תושבי אזור אושוויץ במלחמת העולם השנייה". התערוכה תחליף את התערוכה הקודמת 'המאבק ומות הקדושים של האומה הפולנית בשנים 1939-1945', שהוקמה בשנת 1985. כיום היא אחת הוותיקות באתר ההנצחה.

במכרז זכה קונסורציום של שני גופים מקרקוב וקטוביץ. לקונסורציום, לאחר חתימת החוזה, יהיו 87 שבועות לפרק את התערוכה הקיימת, לשמר את בלוק 15 פוסט-מחנה ולהקים את התערוכה החדשה. הזוכים במכרז יקבלו 20.6 מיליון זלוטי עבור העבודה כולה.

התערוכה החדשה תהיה הרחבה של התערוכה המרכזית בהתמקדות בגורל הפולנים באושוויץ. היא תציג את ההיסטוריה של אסירי המחנה הרשומים כאסירים פוליטיים, אך גם כל שאר הקטגוריות של אזרחים פולנים הכלואים בו – כולל פולנים יהודים שנשלחו לאושוויץ להשמדה.

מחבר התרחיש, ראש מרכז המחקר של מוזיאון אושוויץ, ד"ר פיוטר סטקביץ', הדגיש כי התערוכה תדבר על ראשית המלחמה והכיבוש הגרמני של פולין, ותמחיש גם את היקף הרדיפות והאכזריות. כמו תכנון המעצרים שבוצעו על ידי המשטרה הגרמנית. היא תעסוק במנגנוני הגירוש של יהודי פולין, בקטגוריות האסירים הפולנים באושוויץ, בסיבות מותם במחנה וכן בנושא השחרור והזיכרון לאחר המלחמה.

חלקה השני של התערוכה יעסוק בהיסטוריה של אושוויץ במלחמת העולם השנייה – מציאות הכיבוש, הגירושים, פעילות IG Farbenindustrie ותכניות הגרמנים לבנייה מחדש של העיר – וכן בסיוע שניתן לאסירי אושוויץ תוך סיכון חייהם על ידי אנשים בעלי רצון טוב, כלומר פולנים המתגוררים ליד מה שנקרא "אזור העניין" של המחנה. זה היה שטח של 40 קמ"ר המבודד את אתר המחנה מהעולם החיצון. העבודה כולה תסתיים ברשימה של למעלה מ-1,200 שמות של אנשים שעזרו לאסירים.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב