Strona główna » סוכנות הדירוג פיץ’ שמרה על הדירוג הנוכחי של פולין ב-A-/F1

סוכנות הדירוג פיץ' שמרה על הדירוג הנוכחי של פולין ב-A-/F1

Dignity News
סוכנות הדירוג פיץ' שמרה על הדירוג הקיים של פולין ב-A-/F1. הדירוג נשמר הן להתחייבויות במטבע חוץ לטווח ארוך וקצר והן להתחייבויות במטבע מקומי לטווח ארוך וקצר. לפי הסוכנות, תחזית הדירוג נותרה יציבה.

בהודעה לעיתונות, פיץ' מצביעה על כלכלה מגוונת, מסגרת מאקרו-כלכלית סולידית המבוססת על חברות באיחוד האירופי, וכן על מאזן סחר חוץ משתפר ורמת חוב ציבורי נמוכה מעט בהשוואה למדינות בדירוג דומה. פיץ' מציינת גם רמה נמוכה יותר של הכנסות הממשלה (ביחס למדינות אחרות בדירוג A), כמו גם תנודתיות אינפלציה גבוהה יותר.

על פי התחזיות המתוקנות של פיץ', צמיחת התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של פולין תהיה 0.4% ב-2023, ולאחר מכן תאיץ ל-2.4% ב-2024. התחזית לטווח הבינוני חיובית: פיץ' צופה צמיחה של 3.2% בתמ"ג ב-2025 ואילך. זה מסמן התכנסות של תחזיות עם ההתפתחות החזויה של שאר האיחוד האירופי. לפי הסוכנות, ניתן לצפות שדינמיקת ההשקעות תאיץ בשנים הקרובות, המונעת משיתוף פעולה עם מדינות שכנות וקרנות של האיחוד האירופי.

כקושי העיקרי, פיץ' מצביעה על שינויים דמוגרפיים שליליים, אך הם יקוזזו במידה מסוימת על ידי עלייה בפריון וצמיחת הון. הורדת דירוג אפשרית במקרה של עלייה חדה בחוב הציבורי בשל היעדר צעדים אפקטיביים לצמצום הגירעון התקציבי.

גורמי סיכון נוספים הם הפחתה משמעותית בצמיחה הכלכלית בטווח הבינוני וירידה מתמשכת במאזן סחר החוץ, למשל עקב החמרה בתחרותיות או רמות גבוהות ומתמשכות של אינפלציה.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב