Strona główna » משרד האוצר עובד על תקנות מטבעות קריפטוגרפיים. הטיוטה מספקת פיקוח טוב יותר והגנה על המשקיעים

משרד האוצר עובד על תקנות מטבעות קריפטוגרפיים. הטיוטה מספקת פיקוח טוב יותר והגנה על המשקיעים

Dignity News
משרד האוצר מכין טיוטת חוק בנושא מטבעות קריפטוגרפיים. המסמך נועד להבטיח פיקוח והגנה יעילים על משקיעים בשוק נכסי הקריפטו. מידע על התקנה בהכנה נכלל ברשימת עבודת החקיקה והתוכנית של מועצת השרים. הטיוטה תפרט את החובות של מנפיקי אסימונים צמודי מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים מקושרים לכסף אלקטרוני.

"הכנסת תקנות חדשות מוכתבת על ידי הצורך להכין מסגרת חוקית לתפקוד תקין של שווקי נכסי קריפטו; לפיכך יש צורך להבטיח פיקוח והגנה אפקטיביים על משקיעים על ידי ציוד הנציבות לפיקוח הפיננסי (KNF), באמצעים הולמים למטרה זו", אומרים בלשכת ראש הממשלה.

הצעת החוק צופה הכנסת פתרונות חדשים במגזר שוק המטבעות הקריפטוגרפיים שמטרתם יישום המשימות הנובעות מתקנה 2023/1114, בפרט בכל הנוגע לפיקוח יעיל והגנה על משקיעים. הם כוללים את ייעודה של KNF כרשות שתפקח על שוק זה ומתן "אמצעי פיקוח למניעת הפרות שעלולות להתבצע על ידי גורמים מפוקחים".

ה-KNF בטיוטה אמורה לקבל את היכולת להטיל סנקציות על מציעים, מנפיקים או מבקשי כניסה למטבעות קריפטוגרפיים, וכן תוכל להטיל קנסות על אנשים המתווכים או מבצעים עסקאות הקשורות לקריפטו באופן מקצועי. החוק המוצע צפוי לכלול גם הכנסת אחריות פלילית לגופים המפוקחים.

"חומרת האמצעים העונשיים תהיה תלויה במידת העבירה ותהיה קשורה קשר הדוק לסוג המעשה הנתון להפללה. הפתרון נועד להבטיח את בטיחות המסחר, לרבות, מעל הכל, הגנה על צרכנים, מדינה ומשקיעים", נכתב במידע על הצעת החוק.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב