Strona główna » יהודים בצבא הפולני ברפובליקה הפולנית השנייה

יהודים בצבא הפולני ברפובליקה הפולנית השנייה

Dignity News
בכל הפרסומים הפולניים החשובים ביותר שהוקדשו לנושא ההשתתפות היהודית בלחימה במהלך מלחמת ההגנה של 1939, מדגישים היסטוריונים כי החיילים היהודים נלחמו היטב בצורה בלתי צפויה, ולעתים קרובות הפגינו הקרבה עצמית. רושם זה נשמר בזיכרון לא רק על ידי פיקוד הצבא הפולני, אלא גם על ידי החברה הפולנית.

בתקופה שבין המלחמות, אחוז היהודים בצבא הפולני לא היה גבוה, וכפי שמציינים חוקרים, לא התברר כפרופורציונלי לכלל אוכלוסייתם במדינה. ברפובליקה הפולנית השנייה היוותה האוכלוסייה היהודית כ-10% מהאוכלוסייה, כאשר לאחר סיום המאבק על הגבולות עמד חלקם של החיילים היהודים בצבא הפולני על מעט יותר מ-5% בשנת 1923. לעומת זאת, המספר הגבוה ביותר שלהם תועד ב-1937 – 6.55%. בכל הנוגע לסגל המקצועי, מספר הקצינים היהודים היה נמוך באופן מובהק, והסתכם, למשל, ב-0.55% מקציני שירות הקבע ב-1927.

הגיוס לצבא הוסדר בחוקה מ-17 במרץ 1921, שהטילה גיוס על כל האזרחים. הוראות מפורטות בנושא היו כלולות בחוק לשירות צבאי חובה אוניברסלי מיום 23 במאי 1924. מדוע אם כן, כפי שיעידו נתונים סטטיסטיים "יבשים", לא היה פחות או יותר כל חייל פולני עשירי אדם בעל לאום יהודי? ניתן לשקול את הסיבות לכך במישורים רבים – מרקע פוליטי ועד תרבותי, שנבע מהיחסים הפולניים-יהודיים הסבוכים שהתעצבו במשך כמה מאות שנים.

למרות המתחים השונים, נותרה העובדה שאופי הצבא הפולני ברפובליקה הפולנית השנייה לא היה פולני הומוגני, במובן האתני. ב-1922 אושר הדבר על ידי הגנרל קז'ימייז' סוסנקובסקי באחת מפקודותיו, והבטיח את האופי הממלכתי ולא הלאומי של הצבא הפולני.

אולי גם תאהב